Crea sito

Cha No Keburi

Haiku come ossigeno, haiku come medicina e cura, haiku come un sentire, haiku-silenzio, haiku per passione, haiku come via, haiku […]